หน้าแรก

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ โฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า

ครม. มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิต ปี 2559/2560

ตามมาตรา 55 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติอ้อย และน้ำตาลทรายเป็นรายเขต 9 เขต

โดยราคาเฉลี่ยทั่วประเทศในอัตราตันอ้อยละ 1,083.86 บาท ณ ระดับความหวานที่ 10 ซี.ซี.เอส. และกำหนดอัตราขึ้น/ลงของราคาอ้อยเท่ากับ 65.03 บาท ต่อ 1 หน่วย ซี.ซี.เอส. ต่อเมตริกตัน

และผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายเท่ากับ 464.51 บาท ต่อตันอ้อย

ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ การกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2559/2560 จำเป็นต้องดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัดทำประมาณการรายได้ การกำหนดและการชำระราคาอ้อยและค่าผลิตน้ำตาลทรายและอัตราส่วนของผลตอบแทนระหว่างชาวไร่อ้อยและโรงงาน พ.ศ.2553 ประกอบกับคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2559/2560 ไปเรียบร้อยแล้วและในการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2559/2560 จะต้องใช้ตัวเลขปริมาณและรายได้จากการจำหน่ายน้ำตาลทรายภายในประเทศรวมทุกปีโควต้าในระหว่างเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2560

อ้อยราคาดีแบบนี้ เถ้าแก่ไร่อ้อยทั้งหลายคงมีกำลังใจพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยของประเทศไทยให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลกกันต่อไปนะคะ

ข่าวปักหมุด