หน้าแรก

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนอย่างเป็นทางการ ซึ่งฤดูร้อนของไทยไม่ได้มีแค่ความร้อน แต่เป็นฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยผลไม้ประจำฤดูหลากหลายชนิด ที่พร้อมเสริฟถึงที่ทั่วไทย ดังไกลทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น ทุเรียน มังคุด  เงาะ และมะม่วง เป็นต้น

ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้ดูแลเกษตรกรไทย จึงออกนโยบายเร่งด่วน เพื่อนำเทคโนโลยีมาให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จำนวน 22 หน่วยงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นการพัฒนาเทคโนโลยีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นการพัฒนาในทุกมิติ ตั้งแต่ด้านการผลิตจนถึงด้านการตลาด โดยเฉพาะการรับมือการซื้อขายผลไม้ในปีนี้

เพื่อดำเนินการตามแนวนโยบายดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงพัฒนาแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ระบบบริการข้อมูลสหกรณ์ หรือ Coop Care โดยใช้แนวคิดในการบริการข้อมูลการสนับสนุนเกษตรกร เอกชน ตลอดจนประชาชนทั่วไป ให้สามารถวางแผน และทราบถึงแหล่งผลิต และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถนำมาช่วยเพิ่มผลผลิตได้ 

CoopCare-003.jpg

การให้บริการของระบบบริการข้อมูลสหกรณ์หรือ Coop Care นั้นสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุม ประกอบด้วย

  1. ข้อมูลพิกัดของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถ สมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อรับบริการด้านต่าง ๆ ได้ทั้งด้านการออมทรัพย์ การให้สินเชื่อ และการรวบรวมผลผลิต ตลอดจนการรวมตัวการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
  2. ข้อมูลแหล่งรับซื้อ / แหล่งรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์ เพื่อให้เกษตรกร ตลอดจนประชาชน บริษัทฯ สามารถทราบแหล่งรับซื้อผลผลิตต่าง ๆ ของสหกรณ์ เป็นไปตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการใช้ตลาดนำการผลิตและเป็นการเปิดโอกาส ช่องทางในการทำธุรกิจรับซื้อ/ขายผลผลิตของเกษตรกร ตลอดจนประชาชนทั่วไป
  3. ข้อมูลแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปของสหกรณ์ เพื่อเป็นการให้บริการที่เน้นไปทางการท่องเที่ยวและแนะนำสินค้าแปรรูปทางการเกษตร เพื่อให้ทราบถึงแหล่งผลิตสินค้าแปรรูปด้านต่างๆเช่น ผ้าพื้นเมือง เครื่องประดับท้องถิ่น ตลอดจนสินค้าแปรรูป อื่นๆ ทางการเกษตร
  4. ข้อมูลอุปกรณ์การตลาด เพื่อเป็นการให้บริการข้อมูล อุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการผลิต และการวางแผน การแก้ไขปัญหา เช่น ฉาง โรงสี ไซโล ลานตาก เครื่องอบลดความชื้น รถเกี่ยวข้าว ฯลฯ เพื่อให้เกษตรกร/ประชาชน ภาคเอกชน ติดต่อ ในการใช้บริการเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต

ซึ่งทุกบริการจะมีพิกัด ระยะทาง สามารถค้นหาจากแอปพลิเคชันได้ ครอบคลุมทุกบริการและใช้ระบบนำทางร่วมกับโปรแกรม Google Map ได้

จะเห็นได้ว่าจากแอปพลิเคชันดังกล่าว กรมส่งเสริมสหกรณ์มีการผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) ในการวางแผน ส่งเสริม และสนับสนุน แก้ไขปัญหาทั้งในด้านการผลิตและการตลาด รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนรับทราบข้อมูล ตลอดจนการสนับสนุนภาคเอกชน ให้ได้รับข้อมูลเพื่อใช้ในการทำธุรกิจกับสหกรณ์เป็นการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมเกษตรกรอย่างยั่งยืน

สำหรับผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้ฟรี ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Android บน App Store และ Google play store โดยพิมพ์คำค้น “Coop Care” แล้วดาวน์โหลดลงเครื่องได้เลยค่ะ

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.moac.go.th/news-preview-421091791297

ข่าวปักหมุด