หน้าแรก

เอทานอล อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมิตรผล ที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแปลงวัสดุเหลือทิ้งและเหลือใช้ อย่างกากน้ำตาล หรือ โมลาส (Molasses) มาผลิตเป็นเชื้อเพลิง เพื่อลดการนำเข้าน้ำมัน และเป็นการนำของเสียมาทำให้ไม่เสียของจากพืชผลทางการเกษตร อย่างอ้อย ซึ่งประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ของโลก ช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งช่วยเพิ่มโอกาสในการจ้างงานทั้งในภาคเกษตรกรรม การขนส่ง และอุตสาหกรรมอีกด้วย

เอทานอลที่นำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงจะต้องมีความบริสุทธิ์ของแอลกอฮอล์ตั้งแต่ 95-99.5 เปอร์เซ็นต์ โดยปริมาตร ซึ่งจะเป็นเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูง เพราะมีออกซิเจนสูงถึง 35 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก ดังนั้นหากผสมเอทานอลในน้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่วด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้ได้น้ำมันเชื้อเพลิงที่สะอาดและเผาไหม้ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมอีกด้วย

ข้อดีของเอทานอลพลังงานทดแทนจากวัสดุเกษตร

 • ชาวไร่มีแหล่งขายวัตถุดิบเพิ่มขึ้น
 • ชาวไร่สามารถสร้างโรงงานผลิตในแหล่งวัตถุดิบกระจายออกไปทั่วประเทศ
 • สามารถผลิตใช้เองโดยไม่มีวันหมด
 • สร้างงานให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ลดปัญหาการว่างงาน และกระจายแหล่งงานสู่ชนบท
 • ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ
 • ช่วยให้ประเทศชาติมีแหล่งพลังงานเพิ่มขึ้น
 • ช่วยเพิ่มพลังต่อรองให้กับเกษตรกร
 • ยกระดับราคาพืชไร่และสร้างเสถียรภาพด้านราคา
 • ลดมลพิษในอากาศจากสารเพิ่มออกเทนที่ใช้สาร MTBE โดยใช้เอทานอลผสมแทน
 • ตัดค่าขนส่งและค่าประกันทั้งในการส่งออกผลผลิตจากพืชไร่ไปยังตลาดต่างประเทศ และการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ด้านเศรษฐกิจ ทำให้มีเงินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น

ข้อดีของเอทานอล-003.jpg

กลุ่มมิตรผลรู้สึกภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างของเสียหรือกากอุตสาหกรรม โดยนำไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด และเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้แก่เกษตรกร เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.posttoday.com/

http://espower.co.th/

https://www.mitrphol.com/

ข่าวปักหมุด