หน้าแรก

อ้อย นอกจากจะมีประโยชน์ด้านอาหารคน อาหารสัตว์ ผลิตน้ำตาล เป็นเครื่องปรุงอาหาร หรือคุณค่าด้านอื่น ๆ เศษซากของอ้อยที่เหลือจากกระบวนการผลิตน้ำตาลที่เรียกว่า “โมลาส” ยังสามารถนำมาผลิตเป็นพลังงานทางเลือกอย่าง “เอทานอล” เพื่อทดแทนการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศของไทยได้

เอทานอลเป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการหมักพืช หรือเศษซากพืช ได้แก่ อ้อย กากน้ำตาล กากอ้อย มันสำปะหลัง มันเทศ หรือธัญพืชต่าง ๆ เช่น ข้าวโพด ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และข้าวฟ่าง โดยเปลี่ยนแป้งจากพืชให้เป็นน้ำตาลแล้วเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นแอลกอฮอล์อีกครั้ง แอลกอฮอล์ที่ทำให้บริสุทธิ์ 95% จะเรียกว่า เอทานอล (Ethanol)

บทบาทด้านพลังงาน-003.jpg

ปัจจุบัน อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ใช้ประโยชน์จากอ้อยได้อย่างคุ้มค่า ตัวอย่างเช่นกลุ่มมิตรผลของเรา ที่มีความมุ่งมั่นช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่สะอาดและน่าอยู่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของภาครัฐในเรื่องการใช้พลังงานทดแทนและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าในการผลิต กลุ่มมิตรผลจึงได้ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเอทานอล ในชื่อ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด โดยนำเอาโมลาสและน้ำอ้อยมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเอทานอลบริสุทธิ์ที่ 99.5%

ซึ่งการส่งเสริมธุรกิจเอทานอลเป็นหนทางหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย ทั้งยังช่วยลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศ นอกจากนั้นเอทานอลที่ทำมาจากพืชยังมีส่วนช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกด้วย

ขอบคุณที่มาข้อมูลและภาพ

https://sites.google.com/

https://www.mitrphol.com/

https://www.prachachat.net/

ข่าวปักหมุด