หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด (โครงการขยาย เพชรบูรณ์) นำทีมโดย คุณปฏิพัทธ นามเขต ผู้อำนวยการด้านอ้อย ร่วมกับคุณธีรธรรม บัวทอง กำนันตำบลห้วยใหญ่ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการแก้ปัญหาภัยแล้งในชุมชน ภายใต้โครงการ “พัฒนาฝายน้ำ เพื่อชุมชน” ณ บ้านห้วยแหน ตำบลห้วยใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำในฤดูแล้งของประชาชนในพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียง

มิตรเพชรบูรณ์-005.jpg

ซึ่งกิจกรรมสร้างฝายในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ได้แก่ กองพลทหารม้าที่ 1 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ภาคเอกชน ได้แก่ พนักงานกลุ่มมิตรผล รวมถึงประชาชนหมู่บ้านห้วยแหนใหญ่ และใกล้เคียง รวมกว่า 180 คน

มิตรเพชรบูรณ์-003.jpg

ทั้งนี้ ตำบลห้วยใหญ่ มีหมู่บ้านในพื้นที่ปกครองจำนวน 12 หมู่บ้าน มีจำนวนครัวเรือนกว่า 1,900 ครัวเรือน ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมถึง 1,300 ครัวเรือน โดยปลูกพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ และที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ประสบปัญหาขาดแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ปัญหาน้ำท่วม ฝนแล้ง ทำให้ผลิตตกต่ำ ดังนั้นโครงการพัฒนาฝายน้ำ เพื่อชุมชน ครั้งนี้ จะช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวของประชาชนในพื้นที่ได้

มิตรเพชรบูรณ์-004.jpg

ข่าวปักหมุด