หน้าแรก

 • TIPS
 • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
 • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

การทำไร่อ้อยให้ประสบความสำเร็จ มิตรชาวไร่แต่ละคนอาจมีเคล็ดลับที่แตกต่างกันออกไปตามประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอดชีวิตของชาวไร่ที่ผ่านมา แต่หลักการทำไร่อ้อยแบบเกษตรสมัยใหม่ตามหลักการมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม หัวใจสำคัญคือ การนำเครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยทำงานในไร่อ้อย ไม่ว่าจะเครื่องขึ้นแปลงปลูก เครื่องปลูกอ้อย เครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องพ่นสารควบคุมวัชพืช รถตัดอ้อย และรถบรรทุกขนส่งอ้อย เหล่านี้คือผู้ช่วยสำคัญที่จะช่วยลดขั้นตอนและเวลาการทำงานในไร่ได้มากขึ้น หากมีการวางแผนการจัดการแปลงที่ดี

ซึ่งหัวใจของการใช้เครื่องจักรกลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือการจัดรูปแบบแปลง หรือ Farm Layout เพราะนอกจากจะช่วยให้เครื่องจักรดังที่กล่าวไว้ข้างต้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังลดการเหยียบย่ำบนตออ้อย ลดการบดอัดของชั้นดิน ลดความเสียหายจากการเก็บเกี่ยว รวมไปถึงช่วยยืดอายุการไว้ตอได้อีกด้วย

มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขอแนะนำหลักในการทำ Farm Layout ที่ได้ผลดี ควรยึดหลัก 8 ประการดังนี้

 1. ทิศทางการปลูก ความยาวของแถวอ้อย (ไม่ต่ำกว่า 250 เมตร กลับรถน้อยที่สุด)
 2. ทิศทางการระบายน้ำ การกำหนดผังการระบายน้ำในแปลงอย่างเหมาะสมตั้งแต่ต้น ไม่ให้มีน้ำท่วมขังในแปลง ช่วยลดความเสียหายของอ้อยได้
 3. พื้นที่หัวแปลง ควรกว้าง 6 เมตร มีระดับต่ำกว่าเบด ปลูกหญ้าคลุมดิน และตัดให้สั้น
 4. ระยะห่างระหว่างร่อง 1.85 เมตร
 5. ถนนหลัก กว้าง 6 เมตร และถนนรอง กว้าง 3 เมตร
 6. แหล่งน้ำชลประทาน ทิศทางการส่งน้ำ และวิธีการให้น้ำ
 7. โรงเรือนเก็บเครื่องจักรและปัจจัยการผลิต
 8. พื้นที่รวบรวมอ้อยในไร่ (Cane yard)

FarmLayout-003.jpg

การวางผังและการจัดการฟาร์มครอบคลุมการใช้งานทั้งแปลงปลูกอ้อยและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการไร่ ลดการใช้ทรัพยากรทั้งวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ และแรงงาน ทำให้ต้นทุนต่อไร่ลดต่ำลง พี่น้องมิตรชาวไร่ก็ได้กำไรมากขึ้น ที่สำคัญคือทำให้เราเหลือเวลาไปทำกิจกรรมอื่น ๆ และมีเวลาให้กับครอบครัวมากขึ้นอีกด้วย

ขอบคุณข้อมูลจาก

วารสารมิตรชาวไร่

 

 

ข่าวปักหมุด