กำไรเพิ่มเติมที่ซ่อนอยู่ เมื่อคุณตัดอ้อยสด

มิตรชาวไร่ต่างทราบดีอยู่แล้วว่า ระหว่างตัดอ้อยสดกับอ้อยไฟไหม้นั้นราคาขายให้กับโรงงานย่อมต่างกัน แต่จะต่างกันเท่าไหร่นั้นสามารถคำนวณเงินรายได้ “บาทต่อตัน” ได้ดังนี้