“GDP” ภาคเกษตร ตัวชี้วัดเศรษฐกิจรากหญ้า

เรามักจะพบคำว่า GDP ในข่าวเศรษฐกิจอยู่บ่อย ๆ เพราะคำนี้เป็นตัวชี้วัดหลายอย่างในภาพรวม ซึ่งGDP ย่อมาจาก Gross Domestic Product หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ