เครื่องซักผ้าประหยัดพลังงานใช้น้ำแค่แก้วเดียว

การซักผ้า เป็นกิจกรรมหรืองานบ้านที่ทุกครัวเรือนต้องทำเป็นประจำ เพื่อความสะอาดและเพื่อสุขอนามัยที่ดีของร่างกาย