หน้าแรก

ตามที่สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกฉียงเหนือ ประกอบกับการคาดการณ์สภาวะทางอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควัน ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม การคมนาคม และการท่องเที่ยว แม้ในช่วงที่ผ่านมาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในหลายพื้นที่ลดลงบ้าง แต่ยังเป็นค่าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อสุขภาพของประชาชน

เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ประกอบด้วย

1) ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแผนงานการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตร

2) ให้สำนักงานเกษตรอำเภอจัดชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำพื้นที่ เพื่อปฏิบัติการออกตรวจ ภายใต้การกำกับของนายอำเภอ

3) ให้อธิบดีให้การสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่

4) ให้ผู้ตรวจราชการทุกเขตตรวจติดตามการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาด้วย

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินการป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตรในพื้นที่เกษตรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการ ดังนี้

1) ให้กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายเกษตรจังหวัดบูรณาการแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว และประสานการปฏิบัติการร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และมอบเกษตรอำเภอร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดชุดปฏิบัติการประจำพื้นที่ เพื่อออกตรวจ ป้องปราม ระงับ ยับยั้ง และแจ้งเหตุการณ์เผาในพื้นที่เกษตร โดยมีเครือข่ายเกษตรกรศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบล เป็นหน่วยเฝ้าระวังป้องและปลุกจิตสำนึกในการไม่เผาเศษซากพืช และวัสดุทางการเกษตร ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้การกำกับของนายอำเภอเพื่อให้การปฏิบัติงานมีความเป็นเอกภาพ

2) มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อำนวยการ กำกับ ติดตาม ให้หน่วยงานในระดับจังหวัดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ตามมาตรการ “4 พื้นที่ 5 มาตรการบริหารจัดการ” อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ภาคเหนือ และแผนบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยการปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปลงสภาพอากาศ เพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน รวมทั้งเพิ่มความชุมชื้นให้กับพื้นที่ป่า

3) มอบหมายอธิบดีและหัวหน้าส่วนราชการ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ร่วมเป็นชุดปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาเศษซากพืช และเศษวัสดุการเกษตร และสนับสนุนงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมทั้งกำกับและติดตามการดำเนินการดังกล่าว

4) ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายผู้ตรวจราชการทุกเขตลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติการงานแก้ไขปัญหา โดยให้ประเมินจากจุดความร้อน (hot spot) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM 10) โดยเฉพาะในพื้นที่การเกษตร หากพบปัญหาอุสรรคในพื้นที่ให้มีการรายงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป

5) ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ ติดตามสถานการณ์ดังกล่าว และรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มจึงขอความร่วมมือพี่น้องเกษตรกรร่วมกัน งด หรือ ลด การเผาเศษพืชหรือวัสดุทางกาคเกษตร เพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพของทุกคนโดยพร้อมเพรียงกัน.

ขอบคุณที่มา : https://www.moac.go.th/news-preview-411191791871

ข่าวปักหมุด