หน้าแรก

ในการทำเกษตรกรรม เรื่องความเหมาะสมของพื้นที่นั้นมีผลโดยตรงต่อผลผลิตของพืชที่ปลูก ดังนั้นการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อเลือกพืชที่เหมาะสมในการปลูก จึงเป็นอีกประเด็นสำคัญที่เกษตรกรควรให้ความสนใจและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น (สศท.4) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่ปลูกข้าวในชั้นความเหมาะสมต่าง ๆ จำนวน 5.67 ล้านไร่ โดยแบ่งเป็น พื้นที่ที่มีความเหมาะสมมาก และเหมาะสมปานกลาง สำหรับการปลูกข้าว 2.39 ล้านไร่ ซึ่งเกษตรกรปลูกข้าวเหนียวนาปีได้ผลตอบแทนสุทธิ (กำไร) เฉลี่ย 3,582 บาท/ไร่/ปี ข้าวหอมมะลิได้ผลตอบแทนสุทธิ เฉลี่ย 2,544 บาท/ไร่/ปี

ปลูกอ้อยดีกว่าข้าว-003.jpg

ในขณะที่พื้นที่เหมาะสมน้อย และไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มีจำนวน 3.28 ล้านไร่ เกษตรกรปลูกข้าวเหนียวนาปีได้ผลตอบแทนสุทธิ (ขาดทุน) เฉลี่ย - 871 บาท/ไร่/ปี ข้าวหอมมะลิได้ผลตอบแทนสุทธิ (ขาดทุน) เฉลี่ย -1,502 บาท/ไร่/ปี

หากพิจารณาถึงพืชทางเลือกที่จะปรับเปลี่ยนในพื้นที่ปลูกข้าวพื้นที่ไม่เหมาะสม ตามแผนที่ความเหมาะสม ของดิน (Zoning) ในจังหวัดขอนแก่น พบว่า พืชทางเลือกที่เหมาะสมให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าและตลาดมีความต้องการอย่างต่อเนื่องในหลายชนิด เช่น อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ข้าวโพด ถั่วลิสง เป็นต้น

ปลูกอ้อยดีกว่าข้าว-004.jpg

การปลูก อ้อย มีต้นทุนนับตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวเฉลี่ย 5,454 บาท/ไร่ อายุการผลิต 12 เดือน โดยเกษตรกรเริ่มปลูกในเดือนตุลาคม และเก็บเกี่ยวผลผลิตในปีถัดไปช่วงโรงงานน้ำตาลเปิดหีบรับซื้อประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน - เมษายนของทุกปี ได้ผลผลิตเฉลี่ย 9.37 ตัน/ไร่ ราคาที่เกษตรกรขายได้ 750 - 850 บาท/ตัน ผลตอบแทนสุทธิ 2,139 บาท/ไร่/ปี

การปลูกอ้อยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนี้มีตลาดรองรับ โดยโรงงานน้ำตาลมิตรผลของเรานั้นเตรียมความพร้อมในการรับผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่อย่างแน่นอน

สำหรับเกษตรกรที่สนใจข้อมูลพืชทางเลือกในจังหวัดขอนแก่น สามารถสอบถามได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 โทร 043 261 513 หรือ zone4@oae.go.th

ข้อมูลจาก : http://www.oae.go.th

ภาพประกอบจาก : http://getindustry.com.au/

https://www.britannica.com/plant/sugarcane

ข่าวปักหมุด