หน้าแรก

พลังงานที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์มีอยู่ด้วยกันสองประเภท ได้แก่

  1. พลังงานที่ใช้แล้วหมดไป (Non renewable energy) ได้จากแหล่งพลังงาน เช่น น้ำมันดิบ ถ่านหิน ก๊าซธรรมชาติ
  2. พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ได้จากแหล่งพลังงาน เช่น แสงอาทิตย์ ลม น้ำ ชีวมวล เป็นต้น

ด้วยความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ทำให้ความต้องการใช้พลังงานมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ หากเรายังคงมุ่งใช้พลังงานประเภทแรกก็อาจทำให้ทรัพยากรทางธรรมชาติค่อย ๆ ลดน้อยลงและหมดไปในที่สุด จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาพลังงานทดแทนเพื่อป้องกันการขาดแคลนทรัพยากรทางธรรมชาติในอนาคต

วันนี้มิตรผลจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ “เอทานอล” พลังงานทดแทนน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิล ที่สะอาดและปราศจากมลพิษ

เอทานอล-003.jpg 

เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ คือ แอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ติดไฟง่าย มีความไวไฟและค่าออกเทนสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย อาทิ ใช้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ใช้เป็นตัวทำละลายในอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ ซึ่งเอทานอลเป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ผลิตได้จากวัตถุดิบทางการเกษตร ซึ่งเราสามารถปลูกพืชและนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตได้ไม่มีวันหมด พืชที่เหมาะสมในการผลิตเอทานอลในประเทศไทย คือ อ้อย (กากน้ำตาล) มันสำปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง เป็นต้น

การผลิตเอทานอลเป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ โดยวัตถุดิบกากน้ำตาล หรือโมลาส นั้นจะผ่านกระบวนการหมักโดยใช้ยีสต์เปลี่ยนน้ำตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ แล้วนำแอลกอฮอล์ที่ได้ไปกลั่นที่ความดันบรรยากาศ จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ถึงร้อยละ 95.6 และนำไปผ่านการแยกน้ำออกอีกครั้ง จะได้เอทานอลที่มีความบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.5 เอทานอลมีค่าออกเทนสูงนำไปผสมกับน้ำมันเบนซินเรียกว่า “น้ำมันแก๊สโซฮอล์” ถ้าผสมกับน้ำมันดีเซล เรียกว่า “น้ำมันดีโซฮอล์” ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เอทานอลบริสุทธิ์เป็นเชื้อเพลิงได้โดยตรงโดยไม่ต้องผสมกับน้ำมันได้อีกด้วย

การใช้เอทานอล นอกจากจะเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนยานพาหนะแล้ว ยังเป็นเชื้อเพลิงที่ไร้มลพิษ มีการเผาไหม้ที่สมบูรณ์กว่าเชื้อเพลิงทั่วไป ช่วยลดการเกิดมลพิษในอากาศและเป็นผลดีต่อสภาวะแวดล้อมและมีฐานวัตถุดิบมาจากพืชซึ่งสามารถดูดซับปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศได้

เอทานอล-004.jpg

มิตรผลมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกที่สะอาดและน่าอยู่ รวมทั้งตอบสนองนโยบายของภาครัฐในเรื่องการใช้พลังงานทดแทน และต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าในการผลิต จึงได้ตัดสินใจลงทุนในธุรกิจเอทานอล ในชื่อ บริษัท มิตรผล ไบโอฟูเอล จำกัด ปัจจุบันมีโรงงานผลิตเอทานอลทั้งหมด 3 แห่ง ประกอบด้วย

  • โรงงานเอทานอลภูเขียว ก่อตั้งเป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2548 ที่อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผลิตเอทานอลจากโมลาส มีกำลังการผลิต 500,000 ลิตรต่อวัน
  • โรงงานเอทานอลกาฬสินธุ์ ก่อตั้งเป็นแห่งที่สองในปี พ.ศ. 2549 ที่อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลิตเอทานอลจากโมลาส มีกำลังการผลิต 230,000 ลิตรต่อวัน
  • โรงงานเอทานอลด่านช้าง ก่อตั้งเป็นแห่งที่สามในปี พ.ศ. 2552 ที่อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลิตเอทานอลจากโมลาส มีกำลังการผลิต 200,000 ลิตรต่อวัน

ข้อมูลจาก

https://gnews.apps.go.th/news?news=2316
http://www.thai-ethanol.com/th/2013-04-06-13-53-49/what-is-ethanol.html

ภาพประกอบ

https://www.chinimandi.com/food-for-fuel/
https://inews.co.uk/inews-lifestyle/cars/1-million-cars-risk-damage-from-new-petrol-261541
https://www.mitrphol.com/page_detail.php?p=2&topic=6

ข่าวปักหมุด