หน้าแรก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคมที่ผ่านมา กลุ่มมิตรผลนำโดยคุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ดร.วัชรินทร์ ศิริพานิช ที่ปรึกษา คุณศรายุธ แสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน และรักษาการประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ กลุ่มบริหาร และคณะผู้บริหารกลุ่มมิตรผล เข้าร่วมงาน “อาชีวศึกษายกกำลังสอง” พร้อมแสดงเจตนารมณ์ “เราจะขับเคลื่อนการอาชีวศึกษาให้แข็งแกร่ง มั่นคง อาชีวะก้าวไกล การศึกษาไทยสร้างชาติ” ร่วมกับภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ รวมกว่า 30 หน่วยงาน โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม คุณณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานและสักขีพยานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากภาคการศึกษา โดยช่วงหนึ่ง นายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่า “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญสุด อันมีส่วนช่วยวางรากฐานการขับเคลื่อนประเทศ ให้ทัดเทียมระดับสากล โดยการปลดล๊อก ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อย่างสร้างสรรค์ เพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ให้ทันต่อความต้องการของตลาดแรงงาน ต้องใช้คนให้ถูกกับงาน (Put the right on the job)” ซึ่งภาคเอกชนในฐานะผู้ประกอบการถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษา ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ อาชีวศึกษาเองต้องเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้ทันกับบริบทโลกหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญของการศึกษา คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ หรือ Human Capital Excellence Center : HCEC ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของประเทศ ทั้งนักเรียน ครู และบุคคลากรทางการศึกษาทุกระดับ กว่า 185 ศูนย์ สร้างโอกาสในการเปลี่ยนคนใช้แรงงาน ให้กลายเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่เป็นเลิศ”

นอกจากนี้ กลุ่มมิตรผล ยังได้จัดแสดงนิทรรศการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและพัฒนาวิทยาลัยการอาชีพหนองเรือ สู่ศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษาด้านเกษตรอุตสาหกรรมผ่านหลักสูตร Robotic & AI For Agriculture (RAIFA) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาคเกษตรอุตสาหกรรมของประเทศไทยสู่เกษตรอุตสาหกรรม 5.0 ผ่านการยกกำลัง 2 อาชีวศึกษาไทยในสาขาเกษตรอุตสาหกรรม สร้างกำลังคนให้มีทักษะความรู้ ความเชี่ยวชาญ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรให้สามารถพัฒนาและแข่งขันในระดับสากลได้ต่อไป โดยคุณไพฑูรย์ ประภาถะโร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานอ้อย (ภาคกลาง) นำเสนอนิมรรศการดังกล่าว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ยกกำลังสองอาชีวศึกษา-003.jpg

ยกกำลังสองอาชีวศึกษา-004.jpg

ยกกำลังสองอาชีวศึกษา-005.jpg

 

ข่าวปักหมุด