หน้าแรก

  • TIPS
  • อ้อยปลูก - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
  • อ้อยตอ - วัดค่าความหวานตัดอ้อยเข้าหีบ -1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโครงการดี ๆ เพื่อส่งเสริมเกษตรกรไทยให้มีความรู้ความสามารถและยกระดับมาตรฐานให้ทัดเทียมอาชีพอื่น ๆ ด้วยโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer) โดยมีวัตถุประสงค์คือ

  • มีเป้าหมายในการสร้าง Smart Farmer และ Young Smart Farmer ที่มีประสบการณ์ด้านเกษตร และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการเกษตรระดับชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชุมชนในพื้นที่
  • เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษา จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเริ่มต้นธุรกิจใหม่ (Start-up) สามารถเป็นนักวิจัยในชุมชน โดยมีพื้นฐานการติดต่ออย่างเป็นระบบ เป็นเกษตรกรผู้ประกอบการต้นแบบที่สามารถสร้างรายได้ภาคการเกษตรได้

สำหรับระยะเวลาดำเนินโครงการ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2562-2566 จำนวน 270 ทุน งบประมาณ 67.5 ล้านบาท ซึ่งแผนการดำเนินโครงการ เปิดรับสมัคร มีรายละเอียด ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 – มีนาคม 2564 เริ่มเรียน พฤษภาคม 2564

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระหว่างเดือน สิงหาคม 2563 – กันยายน 2563 เริ่มเรียน พฤศจิกายน 2563

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่าง พฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 เริ่มเรียน มีนาคม 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

  1. เป็น Smart Farmer หรือ Young Smart Farmer ที่มีการขึ้นทะเบียนไว้แล้วกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
  3. ไม่จำกัดอายุ
  4. มีความสนใจ มุ่งมั่น และตั้งใจในการเป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการ
  5. ทำเกษตรกรรม และอาชีพที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

โครงการทุน-003.jpg

หากพี่น้องมิตรชาวไร่ท่านใดสนใจหรือมีลูกหลานที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการต้องการ สามารถยื่นสมัครกันได้นะคะ

ที่มาข้อมูลและภาพ

http://www3.moac.go.th/news-preview-421491791309

https://www.bangkokbanksme.com/en/young-smart-farmer-new-generation

 

ข่าวปักหมุด