หน้าแรก

Weed Seeker เป็นเทคโนโลยีการตรวจจับวัชพืชที่มีอยู่ในพื้นที่โดยใช้หลักการตรวจจับสีเขียวของพืช ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นจากแนวคิดเรื่องการทำเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agriculture) ใช้ในการควบคุมวัชพืชก่อนปลูก และหลังการเก็บเกี่ยว รวมทั้งนำมาใช้กับพืชบางชนิดในช่วงที่กำลังเจริญเติบโต เช่น อ้อย เนื่องจากกออ้อยจะมีสีน้ำตาลซึ่งแตกต่างจากสีของวัชพืชทำให้ Weed Seeker สามารถทำงานได้เป็นอย่างดี และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการไร่ อีกทั้งเป็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อก้าวไปสู่การทำเกษตรสมัยใหม่ในยุค 4.0

WeedSeeker.JPG1_.jpg

Weed Seeker Process 2.png

Weed Seeker Controller สามารถควบคุม Spot Spray ได้ถึง 30 ตัว และปรับการใช้งานได้ตามความเหมาะสมพร้อมไฟแสดงสถานะขณะใช้งาน

Benefit.png

ที่มา : http://trl.trimble.com/docushare/dsweb/Get/Document-475151

       http://www.mcintosdistribution.com.au

       http://agriculture.trimble.con/precision-ag/products/weedseeker/

       http://trl.trimble.com/documentshare/dsweb/Get/Document-493231/WS_installOpsGuide_500-1-021-E_14120_MD.pdf

       http://agriland.ua/en/systems-of-effective-weed-killing/

ข่าวปักหมุด