หน้าแรก

นอกจากดิน น้ำ ปุ๋ย รวมถึงธาตุอาหารต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยหลักช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตได้ดีแล้ว ยังมีอีก 3 หัวใจสำคัญที่อ้อยต้องการเพื่อใช้ดำรงชีวิต ช่วยให้อ้อยเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงคือ แสง อุณหภูมิ และความชื้น อีกปัจจัยที่ส่งเสริมให้อ้อยมีการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดี

003.jpg

ที่มา : วิทยานิพนธ์ Ramanujam และ Venkataramana , 1999

 

 

ข่าวปักหมุด