หน้าแรก

การเตรียมดิน เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนสำคัญสำหรับการทำไร่อ้อย ที่ผ่านมาชาวไร่คุ้ยเคยกันดีกับการใช้ผาล 3 ผาล 4 และผาล 7 แต่สำหรับการเตรียมดินตามแบบฉบับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม เราต้องคำนึงถึงการอนุรักษ์ดินเป็นสำคัญ จึงแนะนำให้ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสมัยใหม่ที่รบกวนสิ่งมีชีวิตในดินน้อยที่สุดและไม่ทำลายโครงสร้างดินเพื่อใช้สำหรับเตรียมดิน ซึ่งเครื่องจักรกลการเกษตรที่มิตรผลโมเดิร์นฟาร์มแนะนำ ได้แก่

1. เครื่องไถพรวน 24 จาน (Trailing DiscPlough หรือ Offset)

2. ริปเปอร์ (Deep Ripper)

3. เครื่องปรับระดับดิน (Drag Scraper )

เครื่องจักรทั้ง 3 ชนิดนี้ ครอบคลุมการทำกิจกรรมในไร่ทุกส่วน และเป็นเครื่องจักรที่ทำงานได้หลากหลาย ที่สำคัญรบกวนดินน้อยที่สุด ทำให้ลดการทำลายดิน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของดินที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตของอ้อยในลำดับต่อไป

003.jpg

ข่าวปักหมุด