หน้าแรก

สำหรับ “มิตรชาวไร่” ที่ร่วมเดินบนวิถีเกษตรสมัยใหม่กับมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม นี่คือหนึ่งในหลักสำคัญในปลูกอ้อยยั่งยืน “บองซูโคร” (BONSUCRO) คือมาตรฐานการเกษตร ยั่งยืนที่คนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกให้การยอมรับและสำหรับประเทศไทยนั้น กลุ่มมิตรผลเป็นรายแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จากบองซูโคร ทั้งยังเป็นรายที่ 2 ของเอเชียและเป็นประเทศที่ 5 ของโลกอีกด้วย

สำหรับการรับรองมาตรฐาน “บองซูโคร” นี้จะต้องมีระบบและกระบวนการการผลิตอ้อยและน้ำตาลตามที่กำหนดซึ่งครอบคลุมหลักการสำคัญ 5 ข้อได้แก่

  1. หลักปฏิบัติตามกฎหมาย ทุกระดับการผลิตอ้อยและน้ำตาลต้องดำเนินการอย่างสอดคล้องตามกฎหมาย และปลูกอ้อยในที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง
  2. หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ไม่ใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ และต้องเตรียมน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งมีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของคนงาน
  3. หลักบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพต้องมีการบริหารจัดการวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน อย่างเช่นในพื้นที่ชลประทานต้องมีผลผลิตอ้อย 13.92 ตันต่อไร่
  4. หลักบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพต้องมีการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศในพื้นที่เพาะปลูกอ้อย ต้องไม่ใช้สารเคมีต้องห้ามทางการเกษตร และต้องไม่ใช้ปุ๋ยรวมถึงสารเคมีสูงเกินมาตรฐาน
  5. หลักปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่องอย่างเช่น มีการฝึกอบรมพนักงานและคนงานในงานที่รับผิดชอบเพื่อพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง การปล่อยใบอ้อยให้คลุมดินหลังการเก็บเกี่ยวมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่อ้อยตัดสด , การจัดการขยะของเสียจากการทำไร่อ้อยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการด้วยรูปแบบการทำไร่สมัยใหม่ตามแนวทางของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่สอดคล้องกับมาตราฐานบองซูโครทำให้เรามั่นใจได้ว่าอ้อยทุกลำที่มาจากไร่ของเราและมิตรชาวไร่จะเป็นอ้อยดีมีคุณภาพ เป็นอ้อยรักษ์โลกที่สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้จริง

ข่าวปักหมุด