หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ หากพูดถึงความสำเร็จของการทำไร่อ้อย แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่เหมาะสมและสอดคล้องกัน แต่อย่างไรก็ดี สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือตัวมิตรชาวไร่เอง เพราะทุกสิ่งทุกอย่างล้วนขึ้นอยู่กับตัวมิตรชาวไร่ทั้งสิ้นนับตั้งแต่การตัดสินใจเลือกทำเล พันธุ์  และการบริหารจัดการไร่อ้อยในส่วนอื่น ๆ ในที่นี้ที่สำคัญที่สุดคือ ทำเล  ถ้าทำเลไม่เหมาะก็อาจประสบกับการขาดทุน หรือไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร 

ความจริงแล้วคำว่า “ทำเล” มีความหมายกว้าง  ซึ่งอาจรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจและสังคมของบริเวณนั้นด้วย ซึ่งมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มของสรุปเรื่อง ทำเลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ดังนี้

1. สภาพพื้นที่

ต้องเป็นพื้นที่ที่น้ำไม่ท่วมตลอดทุกฤดูกาล  น้ำท่วมระยะสั้นอาจทำให้การเจริญเติบโตลดลง  เป็นผลให้ผลผลิตลดลงด้วย  ถ้าน้ำท่วมเป็นเวลานานอ้อยอาจตายได้ นอกจากนี้ต้องไม่เป็นที่ลาดชันเกินไป เพราะนอกจากจะไม่สะดวกต่อการใช้เครื่องมือแล้วยังทำให้ดินพังทลายเมื่อมีฝนตกมากอีกด้วย

2. การคมนาคมสะดวก 

ควรเป็นทำเลที่มีถนนหนทางที่ใช้สัญจรไปมาได้สะดวกทุกฤดูกาล  และถนนนั้นจะต้องสามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกอ้อยได้ด้ Jiวย  มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขนส่งอ้อย

3. ไม่ห่างไกลจากโรงงาน

ไร่ที่อยู่ใกล้โรงงานมากกว่าย่อมได้เปรียบในด้านการขนส่ง ซึ่งไร่อ้อยควรจะอยู่ห่างจากโรงงานไม่เกิน  30 กิโลเมตร

ขอบคุณที่มาข้อมูล :

https://saranukromthai.or.th/

ข่าวปักหมุด