หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มทุกท่าน ในฐานะเกษตรกรผู้ปลูกอ้อย สู่อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาลของประเทศ เราทราบกันดีว่า อ้อยเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญที่หล่อเลี้ยงประเทศไทยและเกษตรกรไทย ซึ่งได้เปรียบเหนือคู่แข่งในด้านภูมิประเทศและสภาพอากาศ แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามา และความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น เกษตรกรรมไร่อ้อยของไทยก็จำเป็นจะต้องปรับตัวตาม เพื่อให้ทัดเทียมคู่แข่งประเทศอื่น ๆ

การทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืนนั้นคือทางออกสำคัญในการทำเกษตรกรรมยุคใหม่ ซึ่งจะเป็นระบบที่ช่วยปรับความสมดุลทางสิ่งแวดล้อม เพิ่มคุณภาพในผลผลิต เพิ่มจำนวนผลผลิต รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับน้ำตาลทรายไทยในแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

003.jpg

ทำไร่อ้อยยั่งยืนต้องทำอย่างไร?

เทคนิคหลัก ๆ ในการทำไร่อ้อยอย่างยั่งยืน มีตัวอย่างเทคนิคการทำไร่อ้อยยั่งยืนตามหลักของ Bonsucro ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับนานาชาติ ที่เน้นสนับสนุนการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ รวมถึง Bonsucro เองยังมีตรารับรองผลิตภัณฑ์ที่มาจากน้ำตาลที่ผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย

การปฏิบัติตามแนวทาง Bonsucro เป็นทางออกที่ดีที่สุดเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตของเรา ยกระดับคุณภาพชีวิต และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ให้เกษตรกรรมไร่อ้อยของไทยดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน โดยหลักของ Bonsucro นั้น เน้นสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ ตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ปลูกอ้อยในพื้นที่ป่าสงวน การเคารพสิทธิมนุษยชนของแรงงาน การบริหารปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ การปลูกอ้อยโดยเน้นบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ ใช้น้ำใช้ดินอย่างเหมาะสม และไม่ใช้สารเคมีต้องห้าม ไปจนถึงการเน้นในเกษตรกรปรับปรุงพัฒนาการทำงาน และเรียนรู้ที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การตัดอ้อยสดไว้ตอ หรือการใช้ระบบน้ำหยด

004.jpg

แล้วการปลูกอ้อยตามแนวทางของ Bonsucro จะช่วยยกระดับน้ำตาลทรายไทย เพิ่มโอกาสการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างไร?

1. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

เนื่องจากความยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริโภคระดับนานาชาติในปัจจุบันให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีการรณรงค์ในระดับสากลมากมายที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความยั่งยืน น้ำตาลทรายที่ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ จึงเป็นจุดขายสำคัญที่จะสร้างโอกาสในการส่งออกและสร้างการยอมรับในระดับสากลได้

2. ช่วยให้ไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการปลูกอ้อยและผลิตน้ำตาลของโลก

การผลิตตามมาตรฐาน Bonsucro นั้นเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลทรายอันดับ 2 ของโลก ดังนั้นการจะก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางได้นั้นต้องอาศัยความยั่งยืนเป็นตัวแปรสำคัญ โรงงานขนาดใหญ่อย่าง Coca Cola เองก็เลือกทำสัญญาซื้อขายน้ำตาลจากโรงงานสัญชาติบราซิลเพื่อซื้อน้ำตาลที่ได้รับมาตรฐาน Bonsucro ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความยั่งยืนคือประตูสู่โอกาสในตลาดโลก

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

การปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนนั้น นำมาซึ่งผลผลิตที่มีคุณภาพ และการใช้แรงงานเกษตรกรอย่างเป็นธรรม ทำให้เกษตรกรได้รับรายได้ที่มากขึ้น มั่นคงขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น พร้อมอนุรักษ์พื้นที่การเกษตร ให้ต่อยอดสร้างรายได้ที่มั่นคงได้ต่อเนื่องยาวนานต่อไปในอนาคต

4. เพิ่มรายได้ให้ประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ในแต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยกว่า 300,000 ครัวเรือน รวมถึงผู้ประกอบการและแรงงานในอุตสาหกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนมาก คิดเป็นมูลค่ากว่า 250,000 ล้านบาท ดังนั้นการปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนที่จะเพิ่มทั้งคุณภาพและการยอมรับในตลาดโลก ก็จะช่วยต่อยอดรายได้ให้เพิ่มพูน รวมถึงสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล อาทิ กากน้ำตาล ที่ใช้ผลิตเอทานอล ให้ส่งออกกากน้ำตาลและเอทานอลได้ในราคาที่สูงขึ้น

การปลูกอ้อยอย่างยั่งยืนนั้นมีประโยชน์ต่อทั้งเกษตรกร อุตสาหกรรม และประเทศของเราในทุกมิติ ปรับเปลี่ยนทีละนิด มาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาไร่อ้อยและน้ำตาลทรายไทยของเราให้ยั่งยืนมั่นคง มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมกัน

005.jpg

ขอบคุณที่มา :

https://www.facebook.com/

 

ข่าวปักหมุด