หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ เชื่อว่าหากขออนุญาตเปิดดูแอปพลิเคชันต่าง ๆ ในสมาร์ทโฟนของมิตรชาวไร่หลาย ๆ ท่าน คงมีแอป ฯ เกี่ยวกับการเกษตรติดอยู่ในมือถือของแต่ละท่านบ้างนะคะ เพราะปัจจุบันมีแอปพลิเคชันการเกษตรที่ช่วยให้เกษตรกร ชาวนา ชาวไร่ เข้าถึงข้อมูลการเกษตรและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส

วันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ มีงานวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชันจากงานยกระดับความพร้อมทางเทคโนโลยี (LTSS) ฝ่ายสนับสนุนบริการทางวิศวกรรมและเทคโนโลยี (TSS) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค-สวทช.) ที่ได้พัฒนาแอปพลิเคชัน ชาวเกษตร Chaokaset สำหรับเกษตรกรไทย

ชาวเกษตร (Chaokaset) เป็นโมบายแอปพลิเคชันที่ช่วยแนะนําเกษตรกรถึงวิธีการเพาะปลูกที่ถูกต้องตามกรอบเวลา (crop calendar) และวิธีปฏิบัติงานในแปลงอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เช่น การบริหารจัดการน้ำ ปุ๋ยหรือยารักษาโรคพืช โดยสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลปฏิบัติ คลิปวิดีโอความรู้มานําเสนอตามชนิดพืชที่ถูกกําหนดร่วมกับนักวิชาการเกษตรที่เกี่ยวข้อง

และด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน สมาร์ทโฟนมีการใช้งานอย่างแพร่หลายการดึงความสามารถจากเทคโนโลยีมาช่วยบริหารจัดการดัดแปลง ก็เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกได้อีกแนวทางหนึ่ง อาทิเช่น การบันทึกพิกัดแปลง การจดบันทึกบัญชีฟาร์ม การแจ้งเตือนภัยโรคและศัตรูพืช เฝ้าดูสภาพภูมิอากาศใกล้เคียง การแจ้งราคาตลาดรับซื้อสินค้าเกษตรใกล้ตําแหน่งแปลงเพาะปลูก เป็นต้น

003.jpg

คุณลักษณะของแอปพลิเคชันชาวเกษตร

 1. สามารถแนะนํา/แจ้งเตือนแนวทางที่ถูกต้องสําหรับการเพาะปลูกพืชผ่านโทรศัพท์
 2. สามารถประยุกต์ใช้แจ้งเตือนภัย /ปัญหาด้านการเกษตร/สภาพอากาศไปยังผู้ใช้แบบระบุพืชที่เพาะปลูกตําแหน่ง และรายบุคคลได้
 3. สนับสนุนการจัดบัญชีฟาร์มเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมด้านการเงิน การธนาคาร
 4. สามารถตรวจสอบย้อนกลับ (Tractability) การทําเกษตรกรรมผ่าน QR code ได้
 5. สามารถรองรับอุปกรณ์ IoT เพื่อตรวจสอบและรองรับข้อมมูลผ่านเซนเซอร์ในแปลงได้

การใช้งานแอปฯชาวเกษตร สามารถใช้งานผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ออนไลน์และเปิดการระบุตําแหน่งไว้ก่อนใช้งาน เหมาะกับเกษตรกรทั่วไปและประชาชนผู้สนใจ หรือเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานส่งเสริมการเกษตร

004.jpg

จุดเด่นและประโยชน์ของแอปพลิเคชันชาวเกษตรแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

สําหรับเกษตรกร

 • มีระบบช่วยให้คำแนะนำและวิธีปฏิบัติในแปลงเพราะปลูกที่ถูกต้องและเหมาะสม
 • ระบบช่วยจดบันทึกกิจกรรมการเพราะปลูกแปลง
 • มีระบบให้ความช่วยเหลือหรือแนะนำเมื่อพบปัญหาระหว่างการเพราะปลูก
 • มีระบบช่วยจัดบัญชีฟาร์ม
 • สามารถออก QR Code เพื่อใช้ในการตลาดและการลงทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่

 • สามารติดตามและสรุปข้อมูลแปลงเกษตรกรรมเชิงสถิติได้
 • มีระบบช่วยแจ้งเตือนข้อมูลเฉพาะด้านการเกษตร เช่น ราคารับซื้อ ข้อมูลสภาพอากาศ ข้อมูลโรคภัยแลศัตรูพืช

มิตรชาวไร่ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น ชาวเกษตร (Chaokaset) มาทดลองใช้งานได้ทั้งระบบ Andriod และ iOS นะคะ

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.nectec.or.th/

ข่าวปักหมุด