หน้าแรก

สวัสดีค่ะมิตรชาวไร่ ปัจจุบันเทคโนโลยีการเกษตรทุกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะนวัตกรรมการเกษตรต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยเน้นความรวดเร็วแม่นยำ

ยกตัวอย่างเช่นดาวเทียมตัวใหม่ของไทย THEOS-2 ที่สามารถจำแนกและระบุสิ่งที่คลุมอยู่บนพื้นผิวโลกได้ค่อนข้างดี ทำให้ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากดาวเทียมมาใช้ผ่าน Digital Platform ในรูปแบบของแอปพลิเคชั่น แมลงปอ (Dragonfly) เพื่อนำข้อมูลจากดาวเทียมมาใช้ เพื่อให้เกษตรกรสามารถติดตามความสมบูรณ์ของพืช แจ้งเตือนสภาพอากาศ ภัยแล้งและน้ำท่วม ภายในแปลงเกษตรของตนเองได้

แมลงปอ (Dragonfly) เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเกษตรที่ตอบโจทย์ทุกปัญหาของเกษตรกรในระดับรายแปลงในแต่ละวันและภูมิสารสนเทศและข้อมูลที่ทันสมัย

โดยเกษตรกรสามารถติดตามการเฝ้าระวังได้โดยตรงและมีข้อมูลในการตัดสินใจที่เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและการออกแบบใหม่ของตัวเองได้อย่างครบวงจรต้ังแต่เริ่มปลูกจนถึงการขายผลผลิต

แมลงปอ (Dragonfly) ถูกพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดเพื่อใช้งานได้ทั้งระบบ Andriod และ iOS

ขอบคุณที่มาข้อมูล-ภาพ

https://dragonfly.gistda.or.th/

 

 

ข่าวปักหมุด