Smart Core - Robotic Soil Sampling

การเลือกพื้นที่และการจัดการดิน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เกษตรกรต้องลงมือทำก่อนการเริ่มปลูกพืชไม่ว่าชนิดใดก็ตาม เพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิตพืช และยังเป็นตัวกำหนดปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเ