หน้าแรก

การเลือกพื้นที่และการจัดการดิน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่เกษตรกรต้องลงมือทำก่อนการเริ่มปลูกพืชไม่ว่าชนิดใดก็ตาม เพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการผลิตพืช และยังเป็นตัวกำหนดปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วย

แต่การเก็บข้อมูลดินเพื่อนำมาวิเคราะห์ เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานาน ยุ่งยาก ทำให้เกษตรกรไม่นิยมปฏิบัติกัน จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีสำคัญตัวหนึ่งที่เกษตรสมัยใหม่นำมาฝากพี่น้องทุกท่านวันนี้ นั่นคือ Smart Core – Robotic Soil Sampling

Smart Core – Robotic Soil Sampling คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเก็บตัวอย่างดิน โดยใช้ระบบ GPS ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ภายในแปลงเกษตร ใช้เซนเซอร์เป็นตัววัดค่าธาตุอาหารในดิน และแท่นเจาะดินขนาด 6 นิ้ว เพื่อเจาะเก็บตัวอย่างดิน ซึ่งข้อมูลที่ได้ สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพดิน และการใช้ปุ๋ยในพื้นที่ทำการเกษตร ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของดิน และเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำการเกษตรให้มีความแม่นยำมากขึ้น

SmartCore-003.jpg

หลักการทำงานของ  Smart Core - Robotic Soil Sampling

Smart Core เคลื่อนที่โดยใช้การควบคุมทิศทางด้วยระบบ Bobcat และนำทางในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ชุดคำสั่งขอบเขตข้อมูล (Boundary Algorithms) ประกอบกับการใช้ RTK ในการเพิ่มความถูกต้องเชิงพิกัดตำแหน่ง GPS เพื่อทำให้มั่นใจว่าตำแหน่งที่ป้อนข้อมูลไป เป็นจุดที่ต้องการเก็บตัวอย่างดินจริง ๆ และมีเซนเซอร์หลายตำแหน่งเพื่อใช้ตรวจจับสิ่งกีดขวาง โดยสามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างดินจากการใช้แท่นเจาะขนาด 6 นิ้ว และเซนเซอร์วัดค่าธาตุอาหารในดินและมีอุปกรณ์สำหรับจัดวางตัวอย่างดินที่รองรับการบรรทุกได้ 250 ตัวอย่าง

ประโยชน์และความสำคัญของ Smart Core - Robotic Soil Sampling คือถูกพัฒนาขึ้นมา เพื่อเก็บและวิเคราะห์ดินได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว แม่นยำ ช่วยให้เกษตรกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรได้

SmartCore-004.jpg

แม้เทคโนโลยีตัวนี้ยังไม่มีให้เห็น ให้สัมผัสในประเทศไทย แต่เป็นความก้าวหน้าทางนวัตกรรมการเกษตรที่น่าสนใจที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราเห็นว่า ภาคการเกษตรปัจจุบันไม่ใช่เกษตรแบบดั้งเดิมที่อาศัยแรงงานคนทำงานอย่างเดียว ในโลกนี้มีนักคิด นักประดิษฐ์ที่พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรขึ้นมาใช้งานอย่างต่อเนื่อง น่าสนใจ สร้างความหวังให้แก่งานด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่น่าสนใจแก่คนสมัยใหม่มากขึ้น

ขอบคุณที่มา:

https://www.morningagclips.com/

https://www.engineering.com/

https://news.uns.purdue.edu/

https://www.producer.com/

ข่าวปักหมุด