หน้าแรก

หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานเป็นอีกหนึ่งข้อที่สำคัญมากของการทำไร่อ้อยให้ได้การรับรองมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCRO ซึ่งจะต้องผ่านการประเมินครบทั้ง 5 หลักการได้แก่

 1. หลักปฏิบัติตามกฎหมาย
 2. หลักเคารพสิทธิมนุษยชนและกฎหมายแรงงาน
 3. หลักบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 4. หลักบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และ ระบบนิเวศ
 5. หลักปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

การทำไร่อ้อยมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นลูกจ้าง หรือตัวเจ้าของไร่ เมื่อเกิดการจ้างงานในไร่อ้อย เจ้าของไร่จะมีสถานะเป็นนายจ้างและคนงานก็คือ ลูกจ้างซึ่งมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCRO มีข้อกำหนดที่ให้ความสำคัญในการดูแลลูกจ้างทั้งในโรงงานและในไร่อ้อยทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิด การเอารัดเอาเปรียบหรือการบังคับใช้แรงงานลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม การดูแลลูกจ้างอยู่บนพื้นฐานของหลักการเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงาน เพื่อที่ทุกคนจะได้อยู่ในสังคมที่เห็นอกเห็นใจและมีความสุขแบบยั่งยืนร่วมกัน

ด้วยมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืนของ BONSUCRO ที่ให้ความสำคัญและใส่ใจในเรื่องคน นั่นก็เพราะ"คน" คือ ทรัพยากรสำคัญในการทำไร่อ้อยมาแต่ไหนแต่ไร โดยเริ่มตั้งแต่การคิดวางแผนการบริหารจัดการไร่ การบำรุงรักษาอ้อยไปจนถึงการเก็บเกี่ยวอ้อย ดังนั้น งานจะออกมาดีหรือไม่ ก็อยู่ที่คนและคุณภาพของคนเป็นสำคัญการทำไร่อ้อยตามหลักมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม แม้ว่าจะมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในทุกขั้นตอนเพื่อช่วยให้ใช้แรงงานคนน้อยลงและทำงานได้รวดเร็วมากขึ้น แต่เราก็มิได้ละเลยการให้ความสำคัญกับคน ในทางตรงกันข้าม เมื่อมีคนน้อยลง นายจ้างก็สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพของแรงงานลูกจ้างให้มีฝีมือและมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ได้รับค่าจ้างมากขึ้นได้นั่นเองหลักเคารพสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานแรงงานของ BONSUCRO มีสาระสำคัญที่เกี่ยวพันกับนายจ้างดังนี้

 1. การจ้างแรงงานมาทำงานในไร่อ้อย นายจ้างต้องตรวจสอบ
 2. นายจ้างต้องไม่จ้างแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบมาทำงานโดยผิดกฎหมาย
 3. ลูกจ้างที่มาทำงานในไร่อ้อยต้องได้รับค่าจ้างอย่างเป็นธรรมตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และต้องได้รับเงินถูกต้องตรงเวลาตามที่ตกลงกัน
 4. นายจ้างต้องไม่บังคับใช้แรงงาน ต้องไม่เลือกปฏิบัติ และไม่แบ่งแยกเพศ เชื้อชาติ ศาสนา
 5. ลูกจ้างมีสิทธิในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างได้อย่างเป็นธรรม
 6. นายจ้างต้องดูแล หรือจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล หรือ PPE ให้กับคนงานทุกคนตามความเหมาะสมของลักษณะงาน
 7. นายจ้างต้องจัดให้มีสภาวะแวดล้อมในการทำงานอย่างปลอดภัยต่อลูกจ้าง
 8. นายจ้างต้องดูแลการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยจากการทำงานให้กับลูกจ้างตามความเหมาะสม
 9. นายจ้างต้องจัดเตรียมน้ำดื่ม สะอาดให้ลูกจ้างอย่างเพียงพอ เช่น การทำงานในไร่อ้อยที่มีแดดร้อน ควรต้องมีน้ำดื่มสะอาดอย่างน้อยคนละ 3-4 ลิตร/วัน ถ้าทำได้ตามสาระสำคัญข้างต้น มิตรชาวไร่ก็สามารถผ่านด่านที่ 2 ของมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน BONSUCRO รวมถึงสามารถทำไร่อ้อยสมัยใหม่กันได้อย่างสุขใจอีกด้วย ผลที่ได้ลูกจ้างก็จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องกังวลใด ๆ ส่งผลให้อ้อยของมิตรชาวไร่มีผลผลิตที่ดีขึ้น มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและมีความสุขกายสบายใจกันทั้งนายจ้างและลูกจ้าง

ในครั้งหน้าเราจะพาไปรู้จักกับหลักที่ 3 ของมาตรฐาน BONSUCRO ที่ว่าในเรื่องหลักบริหารจัดการปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ไปตามดูกันได้ว่าการทำไร่อ้อยสมัยใหม่แบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มที่ยึดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ได้มาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลยั่งยืนระดับโลกนั้น จะให้ผลผลิตดี ๆ ได้จริงหรือไม่ ห้ามพลาด!

ข่าวปักหมุด