หน้าแรก

อ้อยก็เหมือนพืชทั่วไปที่ต้องการธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ธาตุอาหาร

หลักของอ้อยที่จำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโตมี 16 ชนิด ส่วนใหญ่อ้อยได้รับธาตุอาหาร

อย่างเพียงพออยู่แล้งจาก อากาศ น้ำ และดิน แต่ธาตุอาหารหลักที่อ้อยต้องการเพิ่มเติม เนื่องจากในดินมีไม่เพียงพอ มี 3 ชนิด ได้แก่ ไนโตรเจน(N) ,ฟอสฟอรัส(P) และโปแตสเซียม(K) ซึ่งแต่ละธาตุมีประโยชน์ต่ออ้อยอย่างไรนั้นไปติดตามกันค่ะ

003.jpg

ที่มา : www.mitrpholmodernfarm.com

 

ข่าวปักหมุด