หน้าแรก

เกษตรยุค 5G อย่างปัจจุบัน นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานด้านเกษตรกรรมมากขึ้น โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles : UAVs)หรือ โดรน ถูกนำมาใช้งานในหลาย ๆ ด้าน ทั้งการสำรวจเพื่อวางแผนการผลิต รวมถึงเพื่อทุ่นแรงให้แก่เกษตรกร

ไร่อ้อยสมัยใหม่ เป็นอีกหนึ่งภาคเกษตรกรรมที่นำโดรนเข้ามาเป็นตัวช่วยชาวไร่ได้เป็นอย่างดี โดยส่วนมากนิยมนำมาใช้งาน 2 ประเภท คือ ใช้ทุ่นแรงในการทำงานในไร่ เช่น ใช้ในการให้ปุ๋ย หรือฉีดพ่นสารเคมี ซึ่งโดรนเข้ามามีบทบาทในเรื่องของการทำเกษตรแบบแม่นยำในไร่อ้อยได้อย่างดี ช่วยให้เกษตรกรให้ปุ๋ยได้อย่างทั่วถึง แทนข้อจำกัดที่ชาวไร่เคยเจอในอดีตในเรื่องของปัญหาต้นอ้อยสูงเกินไป และช่วงเวลาให้ปุ๋ย เมื่อนำโดรนมาใช้ ทำให้ชาวไร่อ้อยประหยัดเวลาในการให้ปุ๋ย และมีเวลาไปบริหารจัดการอ้อยด้านอื่น

ประเภทที่ 2 ของการใช้งานโดรนในไร่อ้อย เหมาะสมกับช่วงเวลานี้ที่สุดคือ การใช้โดรนเพื่อสำรวจและวางแผน สำรวจในที่นี้คือ สำรวจการเจริญเติบโตของอ้อย เพื่อนำมาคาดการณ์ผลผลิต เข้าสู่กระบวนการตัดอ้อยตามความสุกแก่ของแต่ละแปลง เพื่อให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายอย่างแม่นยำ

ใช้โดรนสำรวจ-003.jpg

ที่สำคัญการเข้าถึงโดรนของชาวไร่ ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของเกษตรกรมากขึ้น ทั้งเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมถึงการบริการด้านการเงินในการจัดซื้อโดรน เป็นต้น

เมื่อเทคโนโลยีถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเข้ามามีบทบาทสนับสนุนการทำงานด้านเกษตรกรรม เกษตรกรสมัยใหม่ก็ควรเปิดใจรับความทันสมัยนี้เข้ามาผ่อนแรงในการทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้การบริหารจัดการงานด้านผลผลิตเกิดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างรวดเร็วและคุ้มค่า

ที่มาข้อมูล-ภาพ

https://www.palangkaset.com/

https://bitwiredblog.com/

ข่าวปักหมุด