หน้าแรก

อย่างที่รู้กันว่า BONSUCRO เป็นมาตรฐานการผลิตอ้อยและน้ำตาลอย่างยั่งยืน ที่ไม่ได้มองแค่กระบวนการผลิตน้ำตาลในโรงงานเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงกิจกรรมการทำไร่อ้อยในทุกขั้นตอนของมิตรชาวไร่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ได้มาตรฐานการเกษตรที่ดี (GAP) ทำความสะอาดบรรจุภัณฑ์ จัดเก็บ คัดแยก และนำกลับมาใช้ใหม่ หรือขายเพื่อทำรีไซเคิล การเก็บบันทึกข้อมูลทุกอย่าง โดยการพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลเป็นรายแปลง ทั้งข้อมูลเกี่ยวกับ ปุ๋ย ยา น้ำมัน ไฟฟ้า น้ำ แรงงาน ผลผลิตอ้อย พื้นที่ตัดอ้อยสดมีการแบ่งพื้นที่ชลประทาน น้ำเสริม น้ำฝน ให้ชัดเจน เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยให้ได้ตามมาตรฐาน

การปลูกอ้อยต้องไม่บุกรุกพื้นที่ป่า หรือพื้นที่อนุรักษ์ และต้องมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินอย่างถูกต้อง รวมถึงการดูแลเรื่องสุขอนามัยและความปลอดภัยของตนเอง และแรงงาน ได้แก่ การจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดอย่างเพียงพอในการทำงานอย่างน้อยคนละ 3-5 ลิตรต่อวัน การเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันภัยส่วนบุคคลขณะทำงาน เช่น เมื่อจะฉีดพ่นสารเคมี ก็ต้องเตรียมถุงมือยาง หน้ากากกันฝุ่นละอองสารเคมี รองเท้าบูท หมวกและเสื้อคลุมกันละอองสารเคมี

สำหรับการจ้างทำงานเกษตรนั้น ก็ต้องตกลงว่าจ้างกันอย่างเป็นธรรม และยินยอมกันทั้งสองฝ่าย

ที่สำคัญคือ ต้องไม่มีการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานอันตรายในไร่อ้อย เช่นการฉีดพ่นสารเคมีหรือการใช้เครื่องจักรกลในไร่ เป็นต้น รวมถึงต้องไม่มีการข่มขู่บังคับใช้แรงงาน ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นสิ่งที่ทางมิตรผล และมิตรชาวไร่ต้องร่วมผนึกกำลังร่วมด้วยช่วยกันเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคน้ำตาลและทุกคนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั่วโลกได้เห็นถึงพลังของน้ำตาลรักษ์โลกที่มีส่วนร่วมดูแลชุมชน

สังคม และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนได้จริง จนได้รับการรับรองมาตรฐาน BONSUCRO เป็นรายแรกของประเทศไทย และเป็นรายที่ 2 ของเอเชีย ร่วมกับประเทศสมาชิกทั่วโลกอีกมากกว่า 480 ประเทศการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรในปัจจุบัน

ไม่ว่าจะเป็นโรงงานน้ำตาลหรือทำไร่อ้อยนั้นต้องคิดให้รอบด้าน เพราะเราไม่สามารถอยู่คนเดียวในโลกใบนี้ได้ จึงต้องมองคนรอบข้างด้วยทั้งชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันเหมือนน้ำพึ่งเรือ เสือพึ่งป่า อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยความถ้อยทีถ้อยอาศัย เพื่อให้ทั้งเราทั้งโลกใบนี้อยู่ต่อไปได้จนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน นี่คือเจตนารมย์ของมิตรผลที่ได้พัฒนาแนวทางการทำไร่สมัยใหม่ในแบบมิตรผลโมเดิร์นฟาร์มขึ้นมา และได้ชวนมิตรชาวไร่เข้ามาร่วมเดินบนเส้นทางการทำไร่อ้อยยั่งยืนเส้นทางเดียวกันกับเรา ซึ่งสอดรับกับหลัก 5 ข้อของ BONSUCRO ได้แก่

  1. หลักปฏิบัติตามกฎหมายทุกระดับ
  2. หลักเคารพสิทธิมนุษยชน กฎหมายแรงงาน ตามมาตรฐานแรงงาน
  3. หลักบริหารจัดการทางด้านวัตถุดิบ การผลิตและการดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  4. หลักบริหารการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ
  5. หลักปรับปรุงธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในเชิงธุรกิจด้วยรูปแบบการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ตามแนวทางของมิตรผลโมเดิร์นฟาร์ม

เราเชื่อว่าอ้อยทุกลำที่มาจากไร่ของเราและมิตรชาวไร่เป็นอ้อยดี มีคุณภาพ เป็นอ้อยรักษ์โลกที่สร้างความยั่งยืนให้กับ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมได้อย่างแท้จริง

 

ข่าวปักหมุด